Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Diagnostyka chorych z omdleniami z zastosowaniem wszczepialnego rejstratora arytmii


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-50-33014-9/JCM/14; 2014-01-21

Zlecenie dotyczy:

dokonania analizy i przedstawienie opinii Prezesa Agencji w sprawie zasadności objęcia refundacją stanu klinicznego - aktualizacja kosztów


go to zlecenie