Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości odnośnie utworzenia odrębnych grup limitowych dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych obecnie refundacją w ramach wspólnej grupy limitowej 217.7 Diety eliminacyjne mlekozastępcze - mieszanki elementarne


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 15 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-510/KKU/14; 2014-01-24

Zlecenie dotyczy:

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 34/2014 do zlecenia 32/2014


go to zlecenie