Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Interferonu beta 1a w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C11.9; C49.0


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-104/DJ/14; 2014-04-14

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 089/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 146/2014 do zlecenia 089/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 128/2014 do zlecenia 089/2014


go to zlecenie