Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Irinotecani hydrochloridum trihydricum; ICD-10: C25, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C25.9


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15020-955/ISU/14; 2014-04-29

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 128/2014 do zlecenia 109/2014


go to zlecenie