Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Anagrelidu, w rozpoznaniach określonych kodami ICD-10: D47 Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych; D47.0 Guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze; D47.1 Przewlekła choroba mieloproliferacyjna; D47.2 Gammapatia monoklonalna; D47.3 Nadpłytkowość samoistna (krwotoczna); D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych; D47.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-112/DJ/14; 2014-05-05

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 111/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 178/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01SRP 179/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01SRP 180/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01SRP 181/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01SRP 182/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01SRP 183/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01SRP 184/2014 do zlecenia 111/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 151_D47/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01REK 151_D47.0/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01REK 151_D47.1/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01REK 151_D47.2/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01REK 151_D47.3/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01REK 151_D47.7/2014 do zlecenia 111/2014
pdf 01REK 151_D47.9/2014 do zlecenia 111/2014


go to zlecenie