Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bewacyzumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 400 mg, 1 fiolka 16 ml, kod EAN 5909990010493
Avastin, bewacyzumab koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mg, 1 fiolka 4 ml, kod EAN 5909990010486
w ramach programu lekowego we wskazaniu: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-14239-24/MA/12; 4356; 28.08.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 088/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 088/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 088/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 088/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 088/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 5 listopada 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 088/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4351-03/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Avastin (bewacyzumab), koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg, 1 fiol, a 16 ml, kod EAN 5909990010486 oraz 400 mg, 1 fiol, a 4 ml, kod EAN 5909990010493, w ramach programu lekowego: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Ewa Grenda, General Manager Roche Polska Sp. z o.o.

pdf 01

Obszary niepewności zidentyfikowane w analizie
wnioskodawcy, str. 41 tiret 1. 

Brak uwzględnienia kosztów monitorowania w przypadku interwencji ocenianej, w postaci ryczałtu za diagnostykę, stanowi istotne ograniczenie, gdyż nie uwzględnia wszystkich kosztów, odpowiadającym zasobom, które będą zużywane podczas stosowania ocenianej technologii medycznej w ramach wnioskowanej kategorii dostępności refundacyjnej.

2.

Ewa Grenda, General Manager Roche Polska Sp. z o.o.

pdf 01 

Rozpatrzone. Przedstawione uwagi nie wpływają na ostateczne wnioskowanie na podstawie AWA.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 112/2012 do zlecenia 088/2012
pdf 01SRP 113/2012 do zlecenia 088/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 102/2012 do zlecenia 088/2012
pdf 01 REK 103/2012 do zlecenia 088/2012


go to zlecenie