Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Generyczne produkty lecznicze zawierające imatynib we wskazaniu przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnoscią genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph ) u dorosłych pacjentów


Podstawa prawna zlecenia MZ: brak


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-18630-33/DJ/14; 2014-05-08

Zlecenie dotyczy:

zajęcia stanowiska w sprawie potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania generycznych produktów leczniczych zawierających imatynib

pdf 01Opinia Prezesa AOTM w sprawie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków generycznych zawierających imatynib


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 126/2014 do zlecenia 118/2014


go to zlecenie