Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira (adalimumab), roztwór do wstrzykiwań, 40 mg, 2 amp-strz, EAN 5909990005055; Humira (adalimumab), roztwór do wstrzykiwań, 40 mg, 2 fiolki, EAN 5909990005031;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-345/BRB/14; 2014-07-03

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 138/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 138/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 138/2014
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 138/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 138/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 września 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 138/2014

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4351-20/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Humira (adalimumab), we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego: „Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (ICD-10: K50)” w populacji dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 r.ż.
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Markowski Roman

pdf 01 

Uwaga do tabeli 1., str. 8; str. 58 oraz str. 60: Przedstawione uwagi nie wpływają na wnioski końcowe AWA. Należy zauważyć, że wynikają one z wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (Dz. U. 2012 poz. 388). Uwaga do rozdziału 5.1., str. 63 oraz rozdziału 5.2. tabela 43 str. 66: Uwaga analityków Agencji zostaje podtrzymana. Należy zauważyć, że dotyczyła ona wątpliwości co do metodyki szacowania populacji docelowej, gdyż w analizie wnioskodawcy nie wyjaśniono szczegółowo, na jakiej podstawie wybierano placówki do zestawienia kosztów leczenia infliksymabem. Ponadto należy zaznaczyć, że oszacowania populacji docelowej dokonano w oparciu o nieopublikowane dane, przy czym nie przekazano do Agencji wykorzystanych źródeł, co skutkowało brakiem możliwości sprawdzenia wiarygodności ww. danych. W publikacji, na którą powołano się w uwagach, zawarto informację, iż w Polsce liczba dzieci z chLC leczonych biologicznie w 2013 roku wyniosła 77 (dzieci w wieku od 4 miesięcy do18 lat) dla leczenia infliksymabem i 14 (dzieci w wieku od 6 miesięcy do 18 lat) dla leczenia adalimumabem, co daje sumaryczną populację w wysokości 91 pacjentów, co jest wyższą wartością niż przyjęta w analizach wnioskodawcy. Przy czym należy zaznaczyć, że nie podano odsetka pacjentów, kwalifikujących się do ocenianego w AWA programu lekowego obejmującego dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat. Ponadto należy mieć na uwadze, iż dane do wspomnianej publikacji pozyskano na podstawie badania ankietowego z 12 ośrodków w Polsce, jednakże nie podano informacji czy ankietę przekazały wszystkie ośrodki, do których wystąpiono z prośbą o jej wypełnienie. Ponadto należy zauważyć, że oszacowania populacji docelowej wnioskodawcy znacznie odbiegają od danych przekazanych Agencji przez NFZ, zgodnie z którymi w 2013 roku 190 dzieci było leczonych infliksymabem w ramach programu lekowego leczenia chLC. Uwaga do rozdziału 5.2., tabela 43 str. 66: Uwaga analityków Agencji zostaje podtrzymana. Według programu lekowego infliksymab podaje się po 2 i 6 tygodniach od pierwszej infuzji, a leczenie podtrzymujące podaje się co 8 tygodni. Mając na uwadze zapisy dawkowania w programie, infliksymab podaje się w następujących tygodniach w ciągu roku (tzn. w czasie trwania programu lekowego): 0, 2, 6, 14, 22, 30, 38, 46 (8 podań) a następna dawka wypada w 54 tygodniu tj. w kolejnym roku. Zgodnie z takim założeniem, w ciągu roku liczba dawek infliksymabu wynosi 8, a nie tak jak przyjęto w modelu wnioskodawcy 9,52.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 269/2014 do zlecenia 138/2014
  pdf 01SRP 270/2014 do zlecenia 138/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 216/2014 do zlecenia 138/2014


  go to zlecenie