Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tertens-AM, 1,5 mg 5mg, 30 tabl., EAN 5909991092597; Tertens-AM, 1,5 mg 10mg, 30 tabl., EAN 5909991092566;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-21204-1/KB/14; 2014-07-04

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 141/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 141/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 141/2014
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 141/2014
pdfAnaliza wpływu na budżet do zlecenia 141/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 29 sierpnia 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 141/2014

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 141, analiza AOTM-OT-4350-23/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Tertens-AM (indapamidum + amlodipinum) we wskazaniu: leczenie substytucyjne pacjentów z nadciśnieniem tętniczym samoistnym, którzy stosują indapamid i amlodypinę w takich samych dawkach w oddzielnych preparatach.
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Paweł Kawalec

pdf 01

Wszystkie uwagi do AWA zostały rozpatrzone. W odniesieniu do uwagi czwartej, wnioskodawca informuje, że przy kalkulacji cen i limitów refundacyjnych wnioskowanej technologii uwzględniono DDD określone dla produktu złożonego zgodnie z zasadami przedstawionymi przez WHO i Guidelines for ATC classification and DDD assignment . Jednak art. 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, stanowi, że w przypadku, gdy lek zawiera więcej niż jedną substancję czynną za podstawę obliczeń, o których mowa w art. 4, 6, 7, 9 i art. 13–15, wyżej wymienionej ustawy przyjmuje się cenę DDD lub liczbę DDD substancji czynnej zawartej w tym leku o najwyższym koszcie DDD. Pozostałe uwagi stanowią dodatkowe argumenty i wyjaśnienia dla poczynionych w analizach założeń. Uwzględnione uwagi i komentarze nie wpływają na wnioski końcowe AWA.

 2.

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

pdf 01

Agencja podtrzymuje swoje stanowisko, że odnalezione w ramach przeglądu systematycznego dowody naukowe nie pozwoliły na jednoznaczne potwierdzenie założenia, że produkt leczniczy Tertens-AM cechuję się wyższym compliance i związaną z tym poprawą ciśnienia skurczowego, ze względu na brak badań bezpośrednio porównujących skuteczność leku złożonego indapamid i amlodypina z terapią skojarzoną za pomocą indapamidu i amlodypiny w oddzielnych preparatach. Uwaga nie wpływa na wnioski końcowe AWA.

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

 • Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 255/2014 do zlecenia 141/2014
  pdf 01SRP 256/2014 do zlecenia 141/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 205/2014 do zlecenia 141/2014


  go to zlecenie