Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Doksorubicyny liposomalnej niepegylowanej w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C49.9, Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone; C90.0 Szpiczak mnogi, Choroba Kahlera, Szpiczakowatość


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-120/DJ/14; 2014-07-08

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 159/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 247/2014 do zlecenia 159/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 197/2014 do zlecenia 159/2014


go to zlecenie