Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nab-paklitakselu (paklitakselu w postaci nanocząsteczkowego kompleksu z albuminą) w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C25 Nowotwór złośliwy trzustki, C25.0 Głowa trzustki, C25.8 Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki, C25.9 Trzustka, umiejscowienie nieokreślone,


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-120/DJ/14; 2014-07-08

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 167/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 230/2014 do zlecenia 167/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 180/2014 do zlecenia 167/2014


go to zlecenie