Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Winorelbiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C82.0 Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy, C83.8 Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych, C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T, C92.0 Ostra białaczka szpikowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-120/DJ/14; 2014-07-08

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 169/2014
pdf 01RPT do zlecenia 169/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 236/2014 do zlecenia 169/2014
pdf 01SRP 238/2014 do zlecenia 169/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01REK 186/2014 do zlecenia 169/2014
pdf 01REK 188/2014 do zlecenia 169/2014


go to zlecenie