Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

 

Zeffix, tabl. powl. 100 mg, 28 tabl. EAN 5909990479610 Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem ICD-10: B18 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, w tym 
B18.0 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z wirusem delta, 
B18.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B bez wirusa delta, 
B18.8 Inne postacie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby , 
B18.9 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, nieokreślone, 
B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby W CAŁOŚCI; 
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy], 
C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany, 
Z94 Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki
 
Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem ICD-10: B18 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, w tym B18.0 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z wirusem delta, B18.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B bez wirusa delta, B18.8 Inne postacie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby , B18.9 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, nieokreślone, B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby W CAŁOŚCI; C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy], C83 Chłoniak nieziarniczy rozlany, Z94 Stan po przeszczepieniu narządu lub tkanki


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-1143/LP/14; 2014-07-08
aktualizacja zlecenia psmem: MZ-PLA-460-12499-1144/LP/14 z dn. 11.07.2014

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 217/2014 do zlecenia 173/2014


go to zlecenie