Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Myocet (Doxorubicin), proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji, 50 mg, EAN: 5909990213559, we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49.4 Tkanka łączna i tkanka miękka brzucha; C49.6 Tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona; C56 Nowotwór złośliwy jajnika w przypadku współistenia istotnych czynników ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak: Choroba wieńcowa Łagodna dysfunkcja skurczowa lewej komory serca EF=45-50% Cukrzyca insulinozależna Utrwalone migotanie przedsionków Arytmia komorowa Umiarkowane zwężenie zastwki aortalnej Nadciśnienie tętnicze z powikłaniami Przebyta w przeszłości terapia doksorubicyną konwencjonalną z wykorzystaniem dawki łącznej ≥ 200 mg/m² z uwzględnieniem przeciwskazań: Objawowa niewydolność serca (klasa III lub IV wg NYHA) Dysfunkcja skurczowa lewej komory serca z EF


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-21234-1/DJ/14; 2014-07-09

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 219/2014 do zlecenia 174/2014


go to zlecenie