Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gemcitabinum we wskazaniach: C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych C24.0 Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe C24.1 Brodawka większa dwunastnicy Vatera C24.8 Zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych C24.9 Drogi żółciowe, nieokreślone C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy C54.0 Cieśń macicy C54.1 Błona śluzowa macicy C54.2 Mięśniówka macicy C54.3 Dno macicy C54.8 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C54.9 Trzon macicy, nieokreślone C64 Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-21209-2/DJ/14; 2014-07-10

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 220/2014 do zlecenia 177/2014


go to zlecenie