Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Beksaroten w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C84.0 Ziarniniak grzybiasty, C84.1 Choroba Sézary’ego


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-121/DJ/14; 2014-07-14

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 178/2014
pdf 01Errata do raportu do zlecenia 178/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 248/2014 do zlecenia 178/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 198/2014 do zlecenia 178/2014


go to zlecenie