Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Klofarabina w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C92.0 Ostra białaczka szpikowa


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-124/DJ/14; 2014-07-17

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 179/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 253/2014 do zlecenia 179/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 203/2014 do zlecenia 179/2014


go to zlecenie