Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Noxafil, posaconazolum, zawiesina doustna, 40 mg/ml, 105 ml, EAN 5909990335244; wskazanie: zespół mielodysplastyczny (MDS) u pacjentów poniżej 18 r. ż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; u pacjentów poniżej 18 r. ż. W przewlekłej chorobie ziarniniakowej (D71) charakteryzującej się wysoką częstością grzybicznych zakażeń narządowych; we wtórnej profilaktyce przeciwgrzybiczej po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u pacjentów poniżej 18 r.ż., ukierounkowanej na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego; pacjenci poniżej 18 r.ż. z ostrą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka, z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej lub ostrej białaczki szpikowej;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-17140-7/AD/14; 2014-07-21

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 221/2014 do zlecenia 186/2014 (Data ważności opinii: 28.07.2017 r.)


go to zlecenie