Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Denosumab we wskazaniu nowotwór olbrzymiokomórkowy kości


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-125/DJ/14; 2014-07-30

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 188/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 257/2014 do zlecenia 188/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 207/2014 do zlecenia 188/2014


go to zlecenie