Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

doksorubicyna liposomalna niepegylowana w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49.4 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha, C49.6 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone, C56 Nowotwór złośliwy jajnika


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-19199-130/DJ/14; 2014-08-11

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 192/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 267/2014 do zlecenia 192/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 214/2014 do zlecenia 192/2014


go to zlecenie