Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sandoglobulin P, Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 6 g, 1 but. a 6 g, EAN 5909990354412: w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych ICD-10: G62.8 Inne określone polineuropatie G63.1 Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych G70 Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe G04.8 Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego G73.1 Zespół Eatona-Lamberta G73.2 Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej G61.0 Zespół Guillaina-Barrégo G36.0 Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica] M33.0 Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe M33.1 Inne zapalenia skórno-mięśniowe M33.2 Zapalenie wielomięśniowe


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-21351-4/DJ/14; 2014-08-13

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 194/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza ekonomiczna i wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 194/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 194/2014
pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 194/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 3 października 2014 r.

doc Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 194/2014

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 290/2014 do zlecenia 194/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 224/2014 do zlecenia 194/2014


    go to zlecenie