Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki stosowane w chorobach dermatologicznych, reumatologicznych oraz w pediatrii według załącznika do zlecenia MZ


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-13121-36/JOR/12; 4802; 20.09.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 218/2012 do zlecenia 093/2012
pdf 01ORP 219/2012 do zlecenia 093/2012


go to zlecenie