Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Spiriva Respimat, tiotropium bromide, roztwór do inhalacji, 150 mcg, EAN 5909990735839


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-158/KB/14; 2014-09-05

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 206/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 206/2014
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 206/2014
pdf
Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 206/2014
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 206/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 listopada 2014 r.

docFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej do zlecenia 206/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-33/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją leku Spiriva Respimat (bromek tiotropium) we wskazaniu: leczenie podtrzymujące rozszerzające oskrzela w celu złagodzenia objawów u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Wojciech Gryta

pdf 01 

Uwaga dotycząca ograniczeń wg AOTM w rozdziale 4.2. str. 43 AWA: Powyższa uwaga nie wpływa na wnioski końcowe AWA. Wnioskodawca przestawił dodatkowe uzasadnienie dokonanego wyboru techniki analitycznej zastosowanej w analizie ekonomicznej – analizie minimalizacji kosztów, którą wybrano na podstawie wyników analizy klinicznej.
Uwaga dotycząca komentarza analityków AOTM w wierszu 11 w tabeli 22 w rozdziale 4.3. str. 43 AWA: Przedstawiona uwaga nie wypływa na wnioski końcowe AWA. Wnioskodawca przyznał, iż przywołany komentarz analityków AOTM co do zasady jest uzasadniony, jednakże jednocześnie wskazał dodatkowy opis podstawy wyboru przyjętej w analizie ekonomicznej techniki analitycznej – analizy minimalizacji kosztów. Analitycy AOTM przychylają się do przedstawionego wytłumaczenia.
Uwaga odnosząca się do opisu wnioskowanej technologii – zapisu dawki leku w rozdziale 1 str. 5, rozdziale 2.1. str.7 oraz w tabeli 5 w rozdziale 2.5.1. str. 15: Powyższa uwaga dotyczy sposobu zapisu dawki wnioskowanego leku – w AWA podano łączną zawartość substancji czynnej w opakowaniu – zgodnie z zapisem zastosowanym w zleceniu Ministra Zdrowia. Wnioskodawca zwrócił uwagę, iż dawka odmierzona wynosi 2,5 mcg (dawka lecznicza zaś 5 mcg ) a w opakowaniu znajduje się 60 dawek odmierzonych (30 dawek leczniczych), co w sumie daje 15 mcg. Powyższa uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI

  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 324/2014 do zlecenia 206/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01REK 239/2014 do zlecenia 206/2014


    go to zlecenie