Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Aleric Lora Claritine Flonidan Loratadyna Galena Loratan, Loratadinum, atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-30/BRB/14; 2014-09-05

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w treści opinii Rady Przejrzystości – było „levocetirizini dihydrochloridum”, jest „loratadinum”.
pdf 01ORP 272/2014 do zlecenia 217/2014 (Data ważności opinii: 15.09.2017 r.)


go to zlecenie