Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Encorton, Prednisonum, obturacyjne choroby płuc inne niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; stan po przeszczepie narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-30/BRB/14; 2014-09-05

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 273/2014 do zlecenia 218/2014 (Data ważności opinii: 15.09.2017 r.)


go to zlecenie