Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Octreotidum, Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg, 20 mg, 30mg; wskazanie: guzy przysadki typu tyreotropinoma (TSH-oma)oraz kortykotropinoma, zakwalifikowane do kodu ICD-10 D44.3


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-14(2)/DJ/14; 2014-09-19

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 276/2014 do zlecenia 230/2014 (Data ważności opinii: 22.09.2017 r.)


go to zlecenie