Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podniesienia granicy wieku dzieci objętych świadczeniem gwarantownym pn. "zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb" do ukończenia 8 roku życia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 f


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-OZG-078-1/ES/14; 2014-10-10

Zlecenie dotyczy:

Przygotowanie rapartu skróconego, dokonanie oceny formalnej pod względem spełnienia wymagań


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 236/2014


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 314/2014 do zlecenia 236/2014


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 235/2014 do zlecenia 236/2014


go to zlecenie