Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Esmya, uliprystal acetate; tabl.; 5 mg; 28 tabl.; EAN 5909990958436;


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-4610-169(3)/MKR/14; 2014-10-15

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 237/2014
pdfErrata do analizy weryfikacyjnej Agencji do zlecenia 237/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 237/2014
pdf Analiza kliniczna do zlecenia 237/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 237/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 237/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 237/2014
pdf Uzupełnienie do zlecenia 237/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 grudnia 2014 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 237/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4350-41/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Esmya (octanu uliprystalu), tabletki 5 mg, opakowanie 28 tabl., EAN 5909990958436 we wskazaniu: leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40 roku życia
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Ewa Bocheńska-Pawlak

pdf 01 

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego powtórzył oraz złożył dodatkowe wyjaśnienia dotyczące wyboru komparatorów, wpływu leku Esmya na wybór typu operacji oraz czasu podawania leków. Uwagi są zasadne, stanowią uzupełnienie przekazanych przez podmiot analiz Agencja podtrzymuje jednak swoje wątpliwości. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego złożył uwagi dotyczące oszacowań wielkości populacji docelowej Agencji. Uwaga jest zasadna. AOTM skorygowała obliczenia przyjmując liczbę kobiet z umiarkowanymi i ciężkimi objawami mięśniaków macicy jako ok. 377 tys. a nie 982 tys. kobiet jak pierwotnie oszacowano. Zgodnie z poprawionymi obliczeniami i przy założeniu, że lek będzie stosować 10, 50 i 100% wnioskowanej populacji, objęcie refundacją leku Esmya wiąże się ze wzrostem kosztów w wysokości odpowiednio 0,13; 0,65 i 1,30 mld PLN. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko co do potencjalnych, znacznych obciążeniach budżetu NFZ.

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI


  • Stanowiska Rady Przejrzystości:

    pdf 01SRP 371/2014 do zlecenia 237/2014


    Rekomendacja Prezesa AOTM:

    pdf 01 REK 264/2014 do zlecenia 237/2014


    go to zlecenie