Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin (bewacyzumab) we wskazaniu: leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-253/ISU/14; 2014-10-28

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie analizy obejmującej skuteczność i bezpieczeństwo leku, w tym analizy porównawczej ze skutecznością i bezpieczeństwem technologii alternatywnych wraz z podaniem wielkości populacji docelowej oraz kosztów bezpośrednich w przypadku objęcia ww. leku refundacją w przedmiotowym wskazaniu pozarejstracyjnym.


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 239/2014


go to zlecenie