Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bisoratio 10, Bisoratio 5, Coronal 10, Coronal 5, Sobycor (Bisoprololum)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-276/ISU/14; 2014-10-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 319/2014 do zlecenia 244/2014 (Data ważności opinii: 14.11.2017 r.)


go to zlecenie