Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

CellCept, Mycophenolate Mofetil Accord, Mycophenolate mofetil Apotex, Mycophenolate mofetil Sandoz 500, Mycophenolate mofetil Stada, Myfenax (Mycophenolas mofetil)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-276/ISU/14; 2014-10-31

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-4/2014
(Dodano: 07.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 325/2014 do zlecenia 249/2014 (Data ważności opinii: 14.11.2017 r.)


go to zlecenie