Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Paclitaxel Kabi, Paclitaxel-Ebewe, Paclitaxelum Accord, Paclitaxelum TEVA, Sindaxel, (Paclitaxelum) we wskazaniach: zaawansowany miejscowo rak przełyku o umiejscownieniu w części piersiowej (ICD-10: C15.1 Piersiowa część przełyku, C.15.4 Środkowa trzecia część przełyku) oraz zaawansowany miejscowo rak przełyku o lokalizacji brzusznej (ICD-10: C.15.2 Brzuszna część przełyku, C15.5 Dolna trzecia część przełyku)


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-317(1)/DJ/14; 2014-11-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 339/2014 do zlecenia 261/2014 (Data ważności opinii: 24.11.2017 r.)


go to zlecenie