Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Evoltra, clofarabinum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml, 1 fiol. a 20 ml, EAN 5909990710997, we wskazaniu: D76.0 Histiocytoza z komórek langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej w trzeciej linii leczenia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA4610-335/DJ/14; 2014-11-20

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-6/2014
(Dodano: 07.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 356/2014 do zlecenia 263/2014 (Data ważności opinii: 08.12.2017 r.)


go to zlecenie