Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

DepoCyte, cytarabinum, zawiesina do wstrzykiwań, 50 mg, 1 fiol. a 5 ml, EAN 5909990219278 we wskazaniach zakwalifikowanyc do kodu ICD-10: C71 nowotwór złośliwy mózgu


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-351(2)/DJ/14; 2014-11-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-22/2014
(Dodano: 03.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 361/2014 do zlecenia 267/2014 (Data ważności opinii: 08.12.2017 r.)


go to zlecenie