Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki zawierające substancje czynną leuprorelinum, wymienionych w załączniku do zlecenia (Lucrin Depot), we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C48.0 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej, C49.4 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i tkanki miękkiej brzucha, C49.5 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i tkanki miękkiej miednicy


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-351(2)/DJ/14; 2014-11-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 269/2014
pdfRPT 434-24/2014
(Dodano: 04.08.2017 r.)


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 359/2014 do zlecenia 269/2014


go to zlecenie