Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki zawierające substancje czynną temozolomidum, wymienionych w załączniku do zlecenia (Temostad, Temozolomide Glenmark, Blastomat, Temozolomide Teva, Temomedac), we wskazanaich zakwalifikowanych do kodów ICD-10: od C16 do C20


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-351(2)/DJ/14; 2014-11-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-26/2014
(Dodano: 04.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 365/2014 do zlecenia 272/2014 (Data ważności opinii: 08.12.2017 r.)


go to zlecenie