Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Velcade, bortezomibum, proszek do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg, 1 fiol.,EAV 5909990000890 i Velcade, bortezomibum, proszek do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg, 1 fiol., EAN 5909990646968, we wskazaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-351(2)/DJ/14; 2014-11-26

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-27/2014
(Dodano: 03.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 366/2014 do zlecenia 274/2014 (Data ważności opinii: 08.12.2017 r.)


go to zlecenie