Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Sativex (delta-9-tetrahydrokannabinol kannabidiol), aerozol do stosowania w jamie ustnej, 3 pojemniki po 10 ml, EAN 5909991029166 we wskazaniu wynikającym z wniosku refundacyjnego i uzgodnionego programu lekowego "Leczenie ciężkiej spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)"


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-161(9)/KKU/14; 2014-11-27

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 278/2014


Analizy Wnioskodawcy:

pdf Analiza kliniczna do zlecenia 278/2014
pdf Analiza ekonomiczna do zlecenia 278/2014
pdf Analiza wpływu na budżet do zlecenia 278/2014
pdf Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 278/2014


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 lutego 2015 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 278/2014

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-OT-4251-39/2014

Tytuł analizy weryfikacyjnej
Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Sativex (delta-9-tetrahydrokannabinol + kannabidiol) w ramach programu lekowego "Leczenie ciężkiej spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)"
Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Wioletta Rzeszotarska-Matuszewska
Dyrektor Medyczny Almirall
Sp. z o. o.

pdf 01 

Komentarz do uwagi do rozdziału 4.4 strona 59
Uwaga rozpatrzona, uznana za zasadną.
Komentarz do uwagi do rozdziału 5.2 strona 70 oraz 5.3.2 strona 72
Uwaga rozpatrzona, analitycy Agencji podtrzymują stanowisko przedstawione w AWA. W ramach uwag przedstawiono inny niż w analizie wnioskodawcy sposób szacowania populacji docelowej, przy czy nie wskazano danych bibliograficznych publikacji wykorzystanych do tego celu, w związku z czym nie ma możliwości ich weryfikacji. Należy przy tym zaznaczyć, że oszacowanie populacji docelowej jest trudne ze względu na brak badań, które w pełni odpowiadałyby warunkom ocenianego programu lekowego, niemniej jednak oszacowania analityków Agencji są zgodne z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii.
Komentarz do uwagi do rozdziału 5.3.2 strona 72
Uwaga rozpatrzona, analitycy Agencji podtrzymują stanowisko przedstawione w AWA. Analitycy w analizie weryfikacyjnej Agencji zaprezentowali alternatywne oszacowania dotyczące wpływu na budżet płatnika publicznego podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej refundowania leku Sativex przy uwzględnieniu m.in. alternatywnego (nie zaś minimalnego) dawkowania wynikającego z założeń wnioskowanego programu lekowego – tj. 8 dawek na dobę (mediana uzyskana w badaniach klinicznych – zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego Sativex). Wariant minimalny oraz maksymalny przedstawiony w ramach obliczeń własnych dotyczył jedynie wielkości populacji docelowej.

 

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  


  Stanowiska Rady Przejrzystości:

  pdf 01SRP 22/2015 do zlecenia 278/2014


  Rekomendacja Prezesa AOTM:

  pdf 01 REK 14/2015 do zlecenia 278/2014


  go to zlecenie