Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Metex, Ebetrexat, (Methotrexatum); we wskazaniu: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-4610-474/ISU/14; 2014-12-18

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego


hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-34/2014
(Dodano: 03.08.2017 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 8/2015 do zlecenia 289/2014 (Data ważności opinii: 12.01.2018 r.)


go to zlecenie