Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Leki wymienione w załaczniku do przedmiotowego pisma: wykaz leków wraz z określeniem wskazań pozarejestracyjnych (kart szt. 17)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13943-14/MM/12; 20.11.2012
MZ-PLA-460-13943-15/MM/12; 20.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 265/2012 do zlecenia 117/2012
pdf 01ORP 266/2012 do zlecenia 117/2012


go to zlecenie