Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 5 fiolek po 25 mg, EAN: 5909990802210
Levact (bendamustinum hydrochloridum); proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 5 fiolek po 100 mg, EAN: 5909990802234
w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego: leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab (ICD-10 C82, C85, C88.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16705-5/DJ/12; 2011.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 118/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 118/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 118/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 118/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 118/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 118/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 22 lutego 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 118/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 47/2013 do zlecenia 118/2012
pdf 01SRP 48/2013 do zlecenia 118/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 29/2013 do zlecenia 118/2012


go to zlecenie