Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie lenalidomidu w skojarzeniu z deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowno uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


Raport Agencji:

pdf 01RPT do zlecenia 120/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 49/2013 do zlecenia 120/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 31/2013 do zlecenia 120/2012


go to zlecenie