Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Podanie bewacyzumabu w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC, IV wg klasyfikacji FIGO) rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej

Zlecenie zamknięto pismem MZ-PLA-460-15020-387/ISU/13 z dnia 7.01.2013 r.

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PL-460-16019-20/GB/12; 27.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

wydania rekomendacji w przedmiocie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej, a w przypadku rekomendacji pozytywnej wraz z określeniem akceptowalnego poziomu kosztów terapii danym lekiem

 


go to zlecenie