Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

L-Carnitine Crystalline, proszek à 1 g, we wskazaniach: acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3-metylokrotonyloglicynuria, deficyt CACT, zespół MELAS

Wskazanie:

acyduria glutarowa typu I, acyduria izowalerianowa, acyduria metylomalonowa, acyduria propionowa, 3-metylokrotonyloglicynuria, deficyt CACT, zespół MELAS

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1245.2018.AK; 08.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 45/2018 do zlecenia 54/2018
(Dodano: 09.05.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 44/2018 do zlecenia 54/2018
(Dodano: 22.05.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.18.2018
(Dodano: 02.07.2018 r.)

go to zlecenie