Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych zawierających: 1. porównanie obowiązujących w Polsce wytycznych klinicznych dotyczących leczenia antyretrowirusowego z wytycznymi obowiązującymi w krajach o podobnym do Polski PKB oraz aktualnymi wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia: a. ze szczególnym uwazględnieniem pozycji leków złożonych zawierających jako jeden ze składników dizoproksyl tenofowiru (TDF) z pozycją leków złożonych zawierających m.in. alafenamid tenofowiru (TAF) w ww. wytycznych; b. czy w ww. wytycznych są okreslone szczególne grupy pacjentów, w których preferowane jest stosowanie leków zawierających jako jeden ze składników TAF lub TDF? 2. porównanie średniego rocznego kosztu leczenia antyretrowirusowego 1 pacjenta w krajach o PKB zbliżónym do Polski (m.in. Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Łotwa, Grecja, Portugalia)

Wskazanie:

leczenie antyretrowirusowe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.406.2018.1.ISO; 19.06.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

go to zlecenie