Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Trimbow, beclometasoni dipropionas formoteroli fumaras glycopyrronii bromidum, aerozol inhalacyjny, roztwór, 87 µg 5 µg 9 µg, 1 poj. 180 dawek, EAN: 8025153008156 w kategorii dostępności: w aptece na receptę we wskazaniu określonym stanem klinicznym, we wskazaniu: leczenie podtrzymujące u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP)

Wskazanie:

leczenie podtrzymujące u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.2102.2018.2.PB; 18.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 139/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 139/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 139/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 139/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 139/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 września 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 139/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 139, analiza OT.4330.12.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Trimbow (beklometazon dipropionianu + formoterol fumaranu dwuwodnego + glikopironium) we wskazaniu: leczenie podtrzymujące u pacjentów dorosłych z umiarkowaną lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Grzegorz Kowalik
  osoba upoważniona z ramienia firmy Chiesi Poland Sp. z o.o.

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 91/2018 do zlecenia 139/2018
  (Dodano: 04.10.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 89/2018 do zlecenia 139/2018
  (Dodano: 09.10.2018 r.)

  go to zlecenie