Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cinqaero, reslizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 10 ml, EAN 5909991286200; Cinqaero, reslizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml, 1 fiol. 2,5 ml, EAN 5909991326081, w ramach programu lekowego "Leczenie reslizumabem ciężkiej eozynofilowej astmy u dorosłych (ICD-10: J82)"

Wskazanie:

ciężka eozynofilowa astma u dorosłych (ICD-10: J82)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1413.2017.9.MB; PLR.4600.1415.2017.9.MB; 25.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 151/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 151/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 151/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 151/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 151/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 151/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 19 października 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 151/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.26.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Ciqanero (reslizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie reslizumabem ciężkiej eozynofilowej astmy u dorosłych (ICD-10: J.82)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Małgorzata Sieradzan
  Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o.

  pdf 01

  Wnioskodawca przedstawił dodatkowe argumenty na rzecz porównywalności reslizumabu i mepolizumabu, w tym dodatkowy scenariusz analizy wrażliwości dla porównania pośredniego. W tym kontekście wnioskodawca dowodzi zasadności wybranej techniki analitycznej w analizie ekonomicznej, tj. analizy minimalizacji kosztów. Agencja podtrzymuje swoje stanowisko – założenie o porównywalności reslizumabu i mepolizumabu oraz analizę minimalizacji kosztów należy traktować z ostrożnością.

  2.

  Krzysztof Kępiński
  GSK Services Sp. z o.o.

  pdf 01

  Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego dla komparatora (mepolizumab) przedstawił wyniki publikacji wskazującej na przewagę mepolizumabu nad reslizumabem. Należy jednak zauważyć, że wyniki dla RES przedstawiono w oparciu o dostępne dane, w tym z badań niespełniających kryteriów włączenia do przeglądu systematycznego wnioskodawcy (m.in. w próbie klinicznej Castro 2011 nie przedstawiono informacji na temat wcześniejszej liczby zaostrzeń astmy; w publikacji Busse 2018 również wskazano na brak danych w tym zakresie, data not available).

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 101/2018 do zlecenia 151/2018
  (Dodano: 24.10.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 99/2018 do zlecenia 151/2018
  (Dodano: 26.10.2018 r.)

  go to zlecenie