Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie zastosowania mesalazyny, we wskazaniu innym niż wskazania wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, w brzmieniu: "popromienne zapalenie błony śluzowej odbytu (PZBSO)"

Wskazanie:

popromienne zapalenie błony śluzowej odbytu (PZBSO)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.465.2018.PB; 31.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

go to zlecenie