Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Prezesa Agencji oraz opinii Rady Przejrzystości w sprawie porównania alafenamid tenofowiru (TAF) versus główny komparator, jakim jest dizoproksyl tenofowiru (TDF), w leczeniu antyretrowirusowym realizowanym na podstawie programu polityki zdrowotnej, pn. "Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2017-2021", z uwzględnieniem oceny wartości klinicznej nowej soli tj. tenofowiru alafenamidu, która to sól w leku Descovy (TAF - alafenamid tenofowiru) jest jedynym elementem różniącym go od leku Truvada i jego odpowiedników w zakresie: 1. Skuteczności klinicznej, 2. Bezpieczeństwa terapii - działań niepożądanych i powikłań, 3. Efektywności kosztowej lub zestawienia kosztów terapii.

Wskazanie:

leczenie antyretrowirusowe

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PZA.404.19.2018. ID: 1474281BD; 13.12.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji, opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 18/2019 do zlecenia 224/2018
(Dodano: 17.01.2019 r.)hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.23.2018
(Dodano: 04.02.2019 r.)

go to zlecenie