Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 1000 mg, 30, sasz., Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 250 mg, 30, sasz., Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 125mg, 30, sasz. stosowanych w ramach programu lekowego: "Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD-10: G71.0)"

Wskazanie:

Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.311.2019.PB.IV; PLR.4600.310.2019.PB.IV; PLR.4600.307.2019.PB.IV; 14.05.2019

Pismami znaki: PLR.4600.311.2019.13.ML; PLR.4600.310.2019.13.ML; PLR.4600.307.2019.15.ML z dn. 26.06.2019 zawieszono postępowanie.
Pismami znaki: PLR.4600.311.2019.15.ML; PLR.4600.310.2019.15.ML; PLR.4600.307.2019.17.ML z dn. 22.07.2019 podjęto postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 92/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 92/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 92/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 92/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 92/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 92/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 92/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 21.08.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 92/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.19.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Translarna (ataluren): we wskazaniu: w ramach programu lekowego: leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD: G71.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Andrzej Rytel – PTC Therapeutics International Limited

  pdf 01

  Str. 29 - uwaga 1
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska wnioskodawcy, że w ramach analizy klinicznej uwzględniono najlepsze dostępne dane.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 29 - uwaga 2
  W AWA wskazano, że badania włączone do głównej analizy skuteczności i bezpieczeństwa nie obejmowały populacji docelowej, natomiast wnioskodawca zwrócił uwagę, że badanie 030 obejmuje wnioskowaną populację. Należy jednak wskazać, że badanie to zostało włączone do analizy dodatkowej, natomiast uwaga analityków AOTMiT odnosiła się do analizy głównej.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 43 oraz uwagi do wyników analizy klinicznej
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska wnioskodawcy dotyczącego wiarygodności przedstawionych wyników pochodzących z metaanalizy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 45
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska wnioskodawcy odnoszącego się do potwierdzonej długoterminowej korzyści zdrowotnej związanej ze stosowaniem atalurenu.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Tabela 39, str. 56
  Zdaniem Wnioskodawcy wiek początkowy pacjentów w modelu jest prawidłowy, gdyż reprezentuje przeciętny wiek w momencie rozpoczęcia leczenia. Należy jednak podkreślić, że wiek ten oszacowano w oparciu o wyniki badań RCT, w których włączano pacjentów ≥5 r.ż. (Badanie 007) lub w wieku 7 16 lat (Badanie 020), zatem wartość ta odzwierciedla przeciętny wiek pacjentów leczonych w ww. badaniach, wnikający m.in. z przyjętych kryteriów włączenia do badań. Rozszerzenie w lipcu 2018 r. zarejestrowanych wskazań dla leku Tanslarna o pacjentów chodzących w wieku od 2 do 5 lat, pozwala przypuszczać, że przeciętny wiek pacjentów podejmujących leczenie atalurenem będzie niższy, niż założono w modelu Wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 58 – uwaga 1
  Uwaga dotyczy zasadności uwzględnienia w modelu spadku użyteczności opiekunów. Analitycy Agencji podtrzymują stanowisko, że spadek użyteczności opiekunów nie powinien zostać uwzględniony w analizie podstawowej AE.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 58 – uwaga 2
  Uwaga stanowi przedstawienie powodów nieuwzględnienia w modelu kosztów leczenia kardiologicznego oraz kosztów sprzętu ortopedycznego.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Tabela 40, str. 60
  Uwaga dotyczy obliczeń własnych Agencji – oszacowań dla wariantu nieuwzględniającego spadku użyteczności opiekunów. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Tabela 51, str. 79, uwaga I
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska, że wnioskodawca dostarczył wszystkie uzupełnienia wymagane w tym punkcie.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 75/2019 do zlecenia 92/2019
  (Dodano: 29.08.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 74/2019 do zlecenia 92/2019
  (Dodano: 09.09.2019 r.)

  go to zlecenie